2 Petrus


1  2  3 4 5

1 Petrus 1

 1. Petros apostolos Ieesou Christou, eklektois parepideemois diasporas Pontou, Galatias, Kappadokias, Asias, kai Bitunias,
 2. kata prognoosin theou patros, en hagiasmooi pneumatos, eis hupakoeen kai rhantismon haimatos Ieesou Christou: charis humin kai eireenee pleethuntheiee.
 3. eulogeetos ho theos kai pateer tou kuriou heemoon Ieesou Christou, ho kata to polu autou eleos anagenneesas heemas eis elpida zoosan di' anastaseoos Ieesou Christou ek neekron,
 4. eis kleeronomian aphtharton kai amianton kai amaranton, teteereemeneen en ouranois eis heemas [huumas],
 5. tous en dunamei theou phrouroumenous dia pisteeos, eis sooteerian hetoimeen apokaluphtheenai en kairooi eschatooi;
 6. en hooi agalliasthe, oligon arti, ei deon estin, lupeethentes en poikilois peirasmois,
 7. hina to dokimion humoon tees pisteeos polu timiooteron [polutimoteron] chrusiou tou apollumenou, dia puros de dokimazomenou, heuretheei eis epainon kai timeen kai doxan [timeen kai eis doxan doxan kai timeen] en apokalupsei Ieesou Christou;
 8. hon ouk eidotes [idontes] agapaate, eis hon arti mee horoontes, pisteuontes de, agalliasthe charaai aneklaleetooi kai dedoxasmeneei,
 9. komizomenoi to telos tees pisteoos humoon sooteerian psuchoon;
 10. peri hees sooteerias exezeeteesan kai exeereuneesan [exeerauneesan] propheetai hoi peri tees eis humas charitos propheeteusantes,
 11. ereunoontes [eraunoontes] eis tina ee poion kairon edeelou to en autois pneuma Christou, promarturomenon ta eis Christon patheemata, kai tas meta tauta doxas;
 12. hois apekaluphthee hoti ouk heautois, heemin [humin] de dieekonoun auta, ha nun aneeggelee humin dia toon euaggelisamenoon humas en pneumati hagiooi apostalenti ap' ouranou, eis ha epithumousin aggeloi parakupsai.
 13. dio anazoosamenoi tas osphuas tees dianoias humoon, neephontes, teleioos elpisate epi teen pheromeneen humin charin en apokalupsei Ieesou Christou.
 14. hoos tekna hupakoees, mee suscheematizomenoi tais proteron en teei agnoiaai humoon epithumias,
 15. alla kata ton kalesanta humas hagion kai autoi hagioi en paseei anastropheei geneetheete;
 16. dioti gegraptai: [hoti] hagioi genesthe [esesthe ginesthe] hoti egoo hagios eimi.
 17. kai ei patera epikaleisthe ton aprosoopoleeptoos krinonta kata to hekastou ergon, en phobooi ton tees paroikias humoon chronon anastrapheete;
 18. eidotes hoti ou phthartois, arguriooi ee chrusiooi elutrootheete ek tees mataias humoon anastrophees patroparadotou,
 19. alla timiooi haimati hoos amnou amoomou kai aspilou, Christou;
 20. proegnoosmenou men pro katabolees kosmou, phaneroothentos de ep' eschatoon [eschatou] toon chronoon di' humas,
 21. tous di' autou pisteuontas [pistous] eis theon, ton egeiranta auton ek nekroon, kai doxan autooi donta, hooste teen pistin humoon kai elpida einai eis theon.
 22. tas psuchas humoon heegnikotes en teei hupakoeei tees aleetheias dia pneumatos eis philadelphian anupokriton, ek katharas kardias alleelous agapeesate ektenoos;
 23. anagegenneemenoi ouk ek sporas phthartees, alla aphthartou, dia logou zoontos theou kai menontos eis ton aioona.
 24. dioti pasa sarx hoos chortos, kai pasa doxa anthropou [autees] hoos anthos chortou, exeeranthee ho chortos, kai to anthos autou exepesen;
 25. to de rheema kuriou menei eis ton aioona. touto de estin to rheema to euaggelisthen eis humas.

1  2  3  4  5

1 Petrou 2
 1. apothemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai hupokriseis kai phthonous kai pasas katalalias,
 2. hoos artigenneeta brephee, to logikon adolon gala epipotheesate, hina en autooi auxeetheete [eis sooteerian],
 3. eiper [ei] egeusasthe hoti chreestos ho kurios.
 4. pros hon proserchomenoi, lithon zoonta, hupo anthroopoon men apodedokimasmenon, para de theooi eklekton, entimon,
 5. kai autoi hoos lithoi zoontes oikodomeisthe, oikos pneumatikos, [eis] hierateuma hagion, anenegkai pneumatikas thusias euprosdektous tooi theooi dia Ieesou Christou.
 6. dio kai [dioti] perieichi en teei grapheei: idou titheemi en Sioon lithon [eklekton] akrogooniaion, eklekton, entimon; ho pisteoon ep' autooi ou mee kataischuntheei.
 7. humin oun hee timee tois pisteuousin; apeithousin [apistousin] de: lithon [lithos] hon apedokimasan hoi oikodomountes, houtos egeneethee eis kephaleen goonias,
 8. kai lithos proskommatos kai petra skandalou; hoi proskoptousin tooi logooi apeithountes, eis ho kai etetheesan;
 9. humeis de genos eklekton, basileion hierateuma, ethnos hagion, laos eis peripoieesin, hopoos tas aretas exaggeileete tou ek skotous humas kalesantos eis to thaumaston autou phoos;
 10. hoi pote ou laos, nun de laos theou; hoi ouk eeleeemenoi, nun de eleeethentes.
 11. agapeetoi, parakaloo hoos paroikous kai parepideemous, apechestai toon sarkikoon epithumioon, haitines strateuontai kata tees psuchees;
 12. teen anastropheen humoon [echontes kaleen] en tois ethnesin echontes kaleen, hina en hooi katalalousin humoon hoos kakopoioon, ek toon kaloon ergoon epopteusantes [epopteuontes] doxasoosin ton theon en heemeraai episkopees.
 13. hupotageete oun paseei anthroopineei ktisei, dia ton kurion; eite basilei, hoos huperechonti;
 14. eite heegemosin, hoos di' autou pempomenois eis ekdikeeesin men kakopoioon, epainon de agathopoioon;
 15. hoti houtoos estin to theleema tou theou, agathopoiountas phimoun teen toon aphronoon anthroopoon agnoosian;
 16. hoos eleutheroi, kai mee hoos epikalumma echontes tees kakias eleutheroi, kai mee hoos epikalumma echontes tees kakias teen eleutherian, all' hoos [theou] douloi theou.
 17. pantas timeesate, teen adelphoteeta agaapate, ton theon phobeiste, ton basilea timaate.
 18. hoi oiketai, hupotassomenoi en panti phobooi tois despotais, ou monon tois agathois kai epieikesin, alla kai tois skoliois.
 19. touto gar charis, ei dia suneideesin theou hupopherei tis lupas, paschoon adikoos.
 20. poion gar kleos, ei hamartanontes kai kolaphizomenoi hupomeneite? all' ei agathopoiountes kai paschontes hupomeneite, touto charis para theooi.
 21. eis touto gar ekleetheete, hoti kai Christos epathen huper heemoon [humoon], heemin [humin] hupolimpanoon hupogrammon, hina epakoloutheeseete tois ichnesin autou;
 22. hoos hamartian ouk epoieesen, oude heurethee dolos en tooi stomati autou;
 23. hos loidoroumenos ouk anteloidorei, paschoon ouk eepeilei, paredidou de tooi krinonti dikaioos;
 24. hoos tas hamartias heemoon autos aneenegken en tooi soomati autou epi to xulon, hina tais hamartiais apogenomenoi, teei dikaiosuneei zeesoomen; hou tooi mooloopi autou iatheete.
 25. eete gar hoos probata planoomena [planoomenoi]; all' epestrapheete nun epi ton poimena kai episkopon toon psuchoon humoon.

1  2  3  4  5

1 Petrou 3
 1. homoioos, hai gunaikes, hupotassomenai tois idois andrasin, hina kai ei tines apeithousin tooi logooi, dia tees toon gunaikoon anastrophees aneu logou kerdeethheesoontai [kerdeetheesontai],
 2. epopteusantes teen en phoobooi hagneen anastropheen humoon;
 3. hoon estoo ouk ho exoothen emplokees trichoon, kai peritheseoos chrusioon, ee enduseoos himatioon kosmos;
 4. all' ho kruptos tees kardias anthroopos, en tooi aphthartooi tou praeos [praeoos] kai heesuchiou pneumatos, ho estin enoopion tou theou poluteles.
 5. houtoos gar pote kai hai hagiai gunaikes hai elpizousai epi ton [epi eis] theon ekosmoun heautas, hupotassomenai tois idiois andrasin;
 6. hoos Saraa hupeekousin tooi Abraam, kurion auton kalousa, hoos egeneetheete tekna; agathopoiousai kai mee phoboumenai meedemian ptoeesin.
 7. hoi andres, homoioos, sunoikountes kata gnoosin, hoos asthenesterooi skeuei tooi gunaikeiooi aponemontes timeen, hoos kai sugkleeronomoi [sugkleeronomois] charitos zooees, eis to mee ekkoptesthai [egkopthesthai] tas proseuchas humoon.
 8. to de telos, pantes homophrones sumpatheis, philadelphoi, eusplagchnoi, philoprones [tapeinophrones];
 9. mee apodidontes kakon anti kakou, ee loidorian anti loidorias; tounantion de eulogountes, eidotes hoti eis touto ekleetheete, hina eulogian kleeronomeeseete.
 10. ho gar theloon zooeen agapan, kai idein heemeras agathas, pausatoo teen gloossan autou apo kakou, kai cheilee autou tou mee laleesai dolon.
 11. ekklinatoo [de] apo kakou kai poieesatoo agathon; zeeteesatoo eireeneen, kai diooxatoo auteen.
 12. hoti hoi ophthalmoi kuriou epi dikaious, kai oota autou eis deeesin autoon; prosoopon de kuriou epi poiountas kaka.
 13. kai tis ho kakoosoon humas, ean tou agathou mimeetai [zeelootai] geneesthe?
 14. all' ei kai paschoite dia dikaiosuneen, makarioi. ton de phobon autoon mee phobeetheete meede tarachtheete;
 15. kurion de ton theon [Christon] hagiasate en tais kardiais humoon; hetoimoi de aei pros apologian panti tooi aitounti humas logon peri tees en humin elpidos, [alla] meta praüteetos kai phobou;
 16. suneideesin echontes agatheen, hina en hooi katalaloosin humoon hoos kakopoioon [katalaleisthe], kataischunthoosin hoi epeereazontes humoon teen agatheen en Christooi anastropheen.
 17. kreitton gar agathopoiountas, ei thelei [theloi] to theleema tou theou, paschein, ee kakopoiountas;
 18. hoti kai Christos hapax peri hamartioon epathen [apethanen] dikaios huper adikoon, hina heemas [humas] prosagageei tooi theooi, thanatootheis men sarki zooiopoieetheis de tooi pneumati,
 19. en hooi kai tois en phulakeei pneumasin poreutheis ekeeruxen,
 20. apeitheesasin pote, hote hapax exedecheto [apexedecheto] hee tou theou makrothumia en heemerais Nooe, kataskeuazomenees kibootou, eis heen oligai [oligoi], toutestin [tout' estin] oktoo, psuchai diesootheesan di' hudatos,
 21. ho [antitupon nun] kai heemas [humas] antitupon nun sooizei baptisma, ou sarkos apothesis rhupou, alla suneideeseoos agathees eperooteema eis theon, di' anastaseoos Ieesou Christou,
 22. hos estin en dexiaai tou theou, porutheis eis ouranon, hupotagentoon autooi aggeloon kai exousioon kai dunameoon.

1  2  3  4  5

1 Petrou 4
 1. Christou oun pathontos huper heemoon sarki, kai humeis teen auteen ennoian hoplisasthe; hoti ho pathoon en sarki, pepautai hamartias;
 2. eis to meeketi anthroopoon epithumiais, alla theleemati theou ton epiloipon en sarki bioosai chronon.
 3. arketos gar heemin gar heemin [gar humin gar] ho pareleeluthoos chronos tou biou to theleema [bouleema] toon ethnoon katergasasthai [kateirgasthai], peporeumenous en aselgeiais, epithumiais, oinophlugiais, koomois, potois, kai athemitois eidoololatreiais;
 4. en hooi xenizontai, mee suntrechontoon humoon eis teen auteen tees asootias anachusin, blaspheemountes;
 5. hoi apodoosousin logon tooi hetoimoos echonti krinai zoontas kai nekrous.
 6. eis touto gar kai nekrois eueeggelisthee, hina krithoosin men kata anthroopous sarki, zoosin de kata theon pneumati.
 7. pantoon de to telos eeggiken; soophroneesate oun kai neepsate eis tas proseuchas;
 8. pro pantoon de teen eis heautous agapeen ektenee echontes, hoti agapee kalupsei [kaluptei] pleethos hamartioon.
 9. philoxenoi eis alleelous aneu goggusmoon [goggusmou];
 10. hekastos kathoos elaben charisma, eis heautous auto diakonountes, hoos kaloi oikonomoi poikilees charitos theou;
 11. ei tis lalei, hoos logia theou; ei tis diakonei, hoos ex ischuos hees [hoos] choreegei ho theos; hina en pasin doxazeetai ho theos dia Ieesou Christou, hooi estin hee doxa kai to kratos eis tous aioonas toon aioonoon. ameen.
 12. agapeetoi, mee xenizesthe teei en humin puroosei pros peirasmon humin ginomeneei, hoos xenou humin sumbainontos;
 13. alla katho koinooneite tois tou Christou patheemasin, chairete, hina kai en teei apokalupsei tees doxees autou chareete agallioomenoi.
 14. ei oneidizesthe en onomati Christou, makarioi; hoti to tees doxees kai to tou theou pneuma ep' humas anapauetai; kata men autous blaspheemeitai kata de humas doxazetai.
 15. mee gar tis humoon paschetoo hoos phoneus, ee kleptees, ee kakopoios, ee hoos allotrioepiskopos.
 16. ei de hoos Christianos, mee aischunésthoo, doxazetoo de ton theon en tooi merei [onomati] toutooi.
 17. hoti ho kairos tou arxasthai to krima apo tou oikou tou theou; ei de prooton ap' heemoon, ti to telos toon apeithountoon tooi tou theou euaggeliooi?
 18. kai ei ho dikaios molis sooizetai, ho [de] asebees kai hamartoolos pou phaneitai?
 19. hooste kai ho paschontes kata to theleema tou theou, hoos pistooi ktisteei paratithesthoosan tas psuchas heautoon [autoon] en agathopoiiaai.

1  2  3  4  5

1 Petrou 5
 1. presbuterous [oun] tous en humin parakaloo ho sumpresbuteros kai martus ton tou Christou patheematoon, ho kai tees mellousees apokaluptesthai doxees koinoonos,
 2. poimanate to en humin poimnion tou theou, episkopountes mee anagkastoos, all' hekousioos [kata theon]; meede aischrokerdoos, alla prothumoos;
 3. meed' hoos katakurieontes toon kleeroon, alla tupoi ginomenoi tou poimniou.
 4. kai phaneroothentos tou archipoimenos, komieisthe ton amarantinon tees doxees stephanon.
 5. homoioos, neooteroi, hupotageete presbuterois; pantes de alleelois hupotassomenoi teen tapeinophrosuneen egkomboosasthe; hoti ho theos hupereephanois antitassetai, tapeinois de didoosin charin.
 6. tapeinootheete oun hupo teen krataian cheira tou theou, hina humas hupsooseei en kairooi;
 7. pasan teen merimnan humoon epirripsantes ep' auton, hoti autooi melei peri humoon.
 8. neepsate, greegoreesate, hoti ho antidikos humoon diabolos hoos leoon ooruomenos peripatei, zeetoon tina [tina] katapieei [katapiein];
 9. hooi antisteete stereoi teei pistei, eidotes ta auta toon patheematoon teei en [tooi] kosmooi humoon adelphoteeti epiteleisthai.
 10. ho de theos pasees charitos, ho kalesas heemas [humas] eis teen aioonion autou doxan en Christooi Iesou, oligon pathontas, autos katartisai humas [katartisei], steerixai, sthenoosai, themelioosai [steerixei, sthenoosei themelioosei].
 11. autooi hee doxa kai to kratos eis tous aioonas toon aioonoon. ameen.
 12. dia Silouanou, humin tou pistou adelphou, hoos logizomai, di' oligoon egrapsa, parakaloon kai epimarturoon tauteen einai aleethee charin theou, eis heen hesteekate [stete].
 13. aspazetai humas hee en Babulooni suneklektee, kai Markos ho huios mou.
 14. aspasasthe alleelous en phileemati agapees. eireenee humin pasin tois en Christooi Ieesou. ameen.