Sefanja


1  2  3

Sefanja 1

 1. debar-yhwh aser haya el-sepanya ben-kusi ben-gedalya ben-'amarya ben-hizqiyya bime yo'siyyahu ben-'amon melek yehuda
  Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Sefanja, de zoon van Cusji, de zoon van Gedalia, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda.
  The word of the LORD which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hizkiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah.
  La parole de l`Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cuschi, fils de Guedalia, fils d`Amaria, fils d`Ézéchias, au temps de Josias, fils d`Amon, roi de Juda.
  Dies ist das Wort des HERRN, welches geschah zu Zephanja, dem Sohn Chusis, des Sohnes Gedaljas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes Hiskias, zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs in Juda.
  Verbum Domini quod factum est ad Sophoniam, filium Chusi, filii Godoliæ, filii Amariæ, filii Ezeciæ, in diebus Josiæ, filii Amon, regis Judæ.

 2. asop
  Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de HEERE.
  I will utterly consume all things from off the land, saith the LORD.
  Je détruirai tout sur la face de la terre, Dit l`Éternel.
  Ich will alles aus dem Lande wegnehmen, spricht der HERR.
  Congregans congregabo omnia a facie terræ, dicit Dominus:

 3. asep
  Ik zal mens en dier wegvagen, Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, spreekt de HEERE.
  I will consume man and beast; I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumblingblocks with the wicked; and I will cut off man from off the land, saith the LORD.
  Je détruirai les hommes et les bêtes, Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Les objets de scandale, et les méchants avec eux; J`exterminerai les hommes de la face de la terre, Dit l`Éternel.
  Ich will Menschen und Vieh, Vögel des Himmels und Fische im Meer wegnehmen samt den Ärgernissen und den Gottlosen; ja, ich will die Menschen ausreuten aus dem Lande, spricht der HERR.
  congregans hominem et pecus, congregans volatilia cæli et pisces maris: et ruinæ impiorum erunt, et disperdam homines a facie terræ, dicit Dominus.

 4. wenatiti
  Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal van deze plaats uitroeien het overblijfsel van de Baäl, de naam van de afgodspriesters, met de priesters,
  I will also stretch out mine hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Chemarims with the priests;
  J`étendrai ma main sur Juda, Et sur tous les habitants de Jérusalem; J`exterminerai de ce lieu les restes de Baal, Le nom de ses ministres et les prêtres avec eux,
  Ich will meine Hand ausstrecken über Juda und über alle, die zu Jerusalem wohnen; also will ich das übrige von Baal ausreuten, dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester aus diesem Ort;
  Et extendam manum meam super Judam et super omnes habitantes Jerusalem: et disperdam de loco hoc reliquias Baal, et nomina ædituorum cum sacerdotibus;

 5. we'et-hammistahawim
  en hen die zich neerbuigen op de daken voor het leger aan de hemel, en hen die zich neerbuigen en zweren bij de HEERE én zweren bij Malcam,
  And them that worship the host of heaven upon the housetops; and them that worship and that swear by the LORD, and that swear by Malcham;
  Ceux qui se prosternent sur les toits devant l`armée des cieux, Ceux qui se prosternent en jurant par l`Éternel Et en jurant par leur roi,
  und die, so auf den Dächern des Himmels Heer anbeten; die es anbeten und schwören doch bei dem HERRN und zugleich bei Milkom;
  et eos qui adorant super tecta militiam cæli, et adorant et jurant in Domino, et jurant in Melchom;

 6. we'et-hannesogim
  en die zich van de HEERE afkeren, bij Hem vandaan, en die de HEERE niet hebben gezocht en niet naar Hem hebben gevraagd.
  And them that are turned back from the LORD; and those that have not sought the LORD, nor inquired for him.
  und die vom HERRN abfallen, und die nach dem HERRN nichts fragen und ihn nicht achten.
  et qui avertuntur de post tergum Domini, et qui non quæsierunt Dominum, nec investigaverunt eum.

 7. has
  Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE, want nabij is de dag van de HEERE. Ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd.
  Hold thy peace at the presence of the Lord GOD: for the day of the LORD is at hand: for the LORD hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests.
  Seid still vor dem Herrn HERRN, denn des HERRN Tag ist nahe; denn der HERR hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen.

 8. wehaya
  Het zal gebeuren op de dag van het offer van de HEERE dat Ik de vorsten zal straffen, en de koningskinderen, en allen die gekleed gaan in uitheemse kleding.
  And it shall come to pass in the day of the LORD's sacrifice, that I will punish the princes, and the king's children, and all such as are clothed with strange apparel.
  Und am Tage des Schlachtopfers des HERRN will ich heimsuchen die Fürsten und des Königs Kinder und alle, die ein fremdes Kleid tragen.

 9. upagadti
  Ook zal Ik op die dag straffen allen die over de drempel springen, die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog.
  In the same day also will I punish all those that leap on the threshold, which fill their masters' houses with violence and deceit.
  Auch will ich zur selben Zeit die heimsuchen, so über die Schwelle springen, die ihres HERRN Haus füllen mit Rauben und Trügen.

 10. wehaya
  En op die dag, spreekt de HEERE, zal er hulpgeroep klinken vanuit de Vispoort, gejammer vanuit het nieuwe gedeelte van de stad, en groot noodgeschrei vanuit de heuvels.
  And it shall come to pass in that day, saith the LORD, that there shall be the noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills.
  Zur selben Zeit, spricht der HERR, wird sich ein lautes Geschrei erheben von dem Fischtor her und ein Geheul von dem andern Teil der Stadt und ein großer Jammer von den Hügeln.

 11. helilu
  Weeklaag, inwoners van de Vijzelwijk, want heel het volk van kooplieden is omgebracht, allen die geld afwegen zijn uitgeroeid.
  Howl, ye inhabitants of Maktesh, for all the merchant people are cut down; all they that bear silver are cut off.
  Heulet, die ihr in der Mühle wohnt; denn das ganze Krämervolk ist dahin, und alle, die Geld sammeln, sind ausgerottet.

 12. wehaya
  En in die tijd zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed en Hij doet geen kwaad.
  Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit Leuchten durchsuchen und will heimsuchen die Leute, die auf ihren Hefen liegen und sprechen in ihrem Herzen: Der HERR wird weder Gutes noch Böses tun.

 13. wehaya
  Daarom zal hun vermogen tot buit worden, hun huizen tot een woestenij. Zij zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen; zij zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet drinken.
  Und ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser zur Wüste. Sie werden Häuser bauen, und nicht darin wohnen; sie werden Weinberge pflanzen, und keinen Wein davon trinken.

 14. qarob
  De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen!
  Des HERRN großer Tag ist nahe; er ist nahe und eilt sehr. Wenn das Geschrei vom Tage des HERRN kommen wird, so werden die Starken alsdann bitterlich schreien.

 15. yom
  Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van donkere wolken,
  Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Wetters und Ungestüms, ein Tag der Finsternis und Dunkels, ein Tag der Wolken und Nebel,

 16. yom
  een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.
  ein Tag der Posaune und Drommete wider die festen Städte und hohen Schlösser.

 17. wahaseroti
  Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de HEERE gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als uitwerpselen.
  Ich will den Leuten bange machen, daß sie umhergehen sollen wie die Blinden, darum daß sie wider den HERRN gesündigt haben. Ihr Blut soll ausgeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Leib als wäre es Kot.

 18. gam-kaspam
  Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE. Door het vuur van Zijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden, want Hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land.
  Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des HERRN, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Eifers verzehrt werden; denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen.


1  2  3

Sefanja 2

 1. hitqosesu
  Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen naar God,
  Gather yourselves together, yea, gather together, O nation not desired;

 2. beterem
  voordat het besluit het licht ziet – een dag gaat als kaf voorbij – voordat over u komt de brandende toorn van de HEERE, voordat over u komt de dag van de toorn van de HEERE.
  Before the decree bring forth, before the day pass as the chaff, before the fierce anger of the LORD come upon you, before the day of the LORD's anger come upon you.

 3. baqqesu
  Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE.
  Seek ye the LORD, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment; seek righteousness, seek meekness: it may be ye shall be hid in the day of the LORD's anger.

 4. ki
  Want Gaza zal verlaten worden en Askelon tot woestenij zijn; Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden.
  For Gaza shall be forsaken, and Ashkelon a desolation: they shall drive out Ashdod at the noon day, and Ekron shall be rooted up.

 5. hoy

 6. wehayeta

 7. wehaya
 8. zo't


1  2  3

Sefanja 3

 1. hoy mor'a wenig'ala ha'ir hayyona:
  Væ provocatrix, et redempta civitas, columba!

 2. lo sam'a beqol lo laqha musar bayhwh lo bataha el-eloheha lo qareba:
  non audivit vocem, et non suscepit disciplinam; in Domino non est confisa, ad Deum suum non appropinquavit.

 3. sareha beqirbah arayot so'agim sopeteha ze'ebe ereb lo garemu labboqer:

 4. nebi'eha pohazim anse bogedot kohaneha hillelu-qodes hamesu tora:

 5. yhwh saddiq beqirbah lo ya'aseh awla babboqer babboqer mispato yitten la'or lo ne'dar welo-yode awwal boset:

 6. hikratti goyim nasammu pinnotam heherabti husotam mibbeli ober nisdu arehem mibbeli-is me'en yoseb:

 7. amarti ak-tire'i oti tiqhi musar welo-yikkaret me'onah kol aser-pagadti aleha aken hiskumi hishitu kol alilotam:

 8. laken hakku-li ne'um-yhwh leyom qumi le'ad ki mispati le'esop goyim leqobsi mamelakot lispok alehem za'mi kol haron appi ki be'es qin'ati te'akel kol-ha'ares:

 9. ki-az 'ehpok el-ammim sapa berura liqro kullam besem yhwh le'obdo sekem ehad:

 10. me'eber lenahare-kus ataray bat-pusay yobilun minhati:

 11. bayom hahu lo tebosi mikkol alilotayik aser pasa'atte bi ki-az asir miqqirbek allize ga'awatek welo-tosipi legobha 'od behar qodsi:

 12. wehis'arti beqirbek am ani wadal wehasu besem yhwh:

 13. se'erit yisra'el lo-ya'asu awla welo-yedabberu kazab welo-yimmase bepihem leson tarmit ki-hemma yiru werebesu we'en maharid:

 14. ronni bat-siyyon hari'u yisra'el simhi we'alezi bekol-leb bat yerusalaïm:

 15. hesir yhwh mispatayik pinna oyebek melek yisrael yhwh beqirbek lo-tire'i ra od:

 16. bayyom hahu' ye'amer lirusalem al-tira'i siyyon al-yirpu yadayik:

 17. yhwh elohayik beqirbek gibbor yosi yasis alayik besimha yaharis be'ahabato yagil alayik berinna:

 18. nuge mimmo'ed asapti mimmek hayu mas'et aleha herpa:

 19. hineni oseh et-kol-me'annayik ba'et hahi wehosa'ti et-hassole'a wehanniddaha aqabbes wesamtim lithilla ulesem bekol-ha'ares bostam:

 20. ba'er hahi abi etkem uba'et qabbesi etkem ki-etten etkem lesem welithilla bekol amme ha'ares besubi et-sebutekem le'enekem 'amar yhwh: